Rozporządzenie eIDAS, znane również jako rozporządzenie (UE) nr 910/2014, jest rozporządzeniem Unii Europejskiej ustanawiającym ramy dla identyfikacji elektronicznej (eID) i usług zaufania w UE. eIDAS oznacza „elektroniczną identyfikację, uwierzytelnianie i usługi zaufania”.

Podstawowym celem rozporządzenia eIDAS jest stworzenie bezpiecznego i interoperacyjnego środowiska dla transakcji cyfrowych w państwach członkowskich UE. Ma na celu ułatwienie interakcji elektronicznych między osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami i administracją publiczną, zapewniając, że tożsamości cyfrowe i podpisy elektroniczne są uznawane i akceptowane ponad granicami.

Kluczowe przepisy rozporządzenia eIDAS obejmują

  1. Wzajemne uznawanie eID: Rozporządzenie ustanawia ramy prawne dla wzajemnego uznawania systemów identyfikacji elektronicznej w UE. Umożliwia osobom fizycznym i firmom korzystanie z krajowych identyfikatorów elektronicznych w celu uzyskania dostępu do usług online w innych państwach członkowskich.

  2. Podpisy elektroniczne: eIDAS definiuje trzy rodzaje podpisów elektronicznych: proste podpisy elektroniczne, zaawansowane podpisy elektroniczne i kwalifikowane podpisy elektroniczne. Określa wymagania dotyczące ważności i skutków prawnych tych podpisów, promując ich stosowanie w transakcjach transgranicznych.

  3. Usługi zaufania: Rozporządzenie obejmuje różne usługi zaufania, w tym pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz certyfikaty uwierzytelniania stron internetowych. Określa standardy i wymagania dla tych usług w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i niezawodności.

  4. Uznawanie transgraniczne: eIDAS ułatwia transgraniczne uznawanie i akceptację identyfikacji elektronicznej, podpisów elektronicznych i innych usług zaufania. Ma na celu usunięcie barier i promowanie płynnego świadczenia usług cyfrowych w państwach członkowskich UE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, weszło w życie 1 lipca 2016 r. Stanowi ważne ramy prawne dla promowania zaufania cyfrowego i ułatwiania bezpiecznych transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju jednolitego rynku cyfrowego i wspieraniu transgranicznych usług cyfrowych.

Dokumentacja